Samenwerking

INTEGRALE WATER-, ENERGIE- EN SANITATIE- OPLOSSINGEN

Valkenburg neemt een vlucht

Op en rondom het terrein van voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk komt een nieuwe, duurzame en internationaal georiënteerde woonwijk. Maximaal 5.000 woningen, een werkpark, commerciële en recreatiemogelijkheden staan gepland. Rijnland en Dunea willen een bijdrage leveren aan deze duurzaamheidsambitie met een initiatief.

Water als warmtebron

Water is drager van energie; je kunt er warmte en koude uithalen. Dunea verkent sinds enige tijd hoe en in welke rol zij met haar enorme infrastructuur aan waterleidingen kan bijdragen aan de vraag naar warmte en koude. En Rijnland verkent hoe zij energie kunnen halen uit oppervlaktewater en afvalwater. Aquathermie is relatief nieuw, maar zou in 40% van de energiebehoefte kunnen voorzien en zo de CO2-uitstoot aanzienlijk helpen verminderen.

Deze initiatieven geven invulling aan de strategische oplossingsrichtingen: Verbreding en ondernemerschap

SAMENWERKEN AAN DE ZOETWATER- OPGAVE

Slim doorspoelen polder

In de ondergrond van de Haarlemmermeerpolder bevindt zich zout grondwater. Om de verzilting tegen te gaan laat Rijnland zoet water in om de watergangen in de polder door te spoelen. In het kader van Slim Watermanagement vroeg Rijnland zich af of dat niet efficiënter kon.

Valkenburgse Meer als mogelijke bron voor drinkwater

In dit experiment gaan we gezamenlijk verkennen wat er nodig, en mogelijk, is om het Valkenburgse Meer als bron voor drinkwater te gaan gebruiken. Waar zitten de win-win’s met andere partijen en waar gaat het schuren? Niet alleen worden de technische randvoorwaarden uitgewerkt en een business case opgesteld, maar ook wordt een omgevingsanalyse gemaakt. Daarbij staat de vraag centraal: hoe verhoudt een drinkwater-functie zich tot andere functies van het meer, de bovenstroomse activiteiten en welke aanvullende eisen stelt dit aan beleid en beheer?

Deze initiatieven geven invulling aan de strategische oplossingsrichtingen: Wendbaarheid en opschalen

SMEDEN ALLIANTIES VOOR LEEFBARE EN DUURZAME RANDSTAD

Groene Cirkels,
een win-win-win samenwerking

Groene Cirkels probeert een antwoord te geven op uitdagingen rondom ruimte, water, mobiliteit, economie en natuur. Met als doel het creëren van een economisch krachtige regio in een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Belangrijk hierbij is dat alle partijen met concrete projecten willen bijdragen aan een duurzame samenleving. De kracht van Groene Cirkels uit zich in allianties die door samenwerking duurzame resultaten boeken.

De Groene Cirkels is groot geworden door realisatie van succesvolle projecten en programma’s. Voorbeelden zijn:

GroeneCorridor; samenwerkende partijen maken de logistieke activiteiten rond Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en de haven van Rotterdam klimaatneutraal.

Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk; een initiatief om te
onderzoeken hoe bedrijventerreinen en woonwijken klimaatbestendig
ingericht kunnen worden.

Groene Cirkel Bijenlandschap; wetenschap, overheden en organisaties werken samen met boeren, imkers en burgers aan de bescherming van bijen en hommels.

Nieuwe cirkels zijn inmiddels ontstaan met andere bedrijven, zoals de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling (De Graafstroom), Groene Cirkel Duurzame Fritesketen (Farmfrites) en Groene Cirkels Circulaire Suikerbietenketen (Suiker Unie).

Dit initiatief geeft invulling aan de strategische oplossingsrichtingen: Verbreding, versnelling en wendbaarheden ondernemerschap