Opgaven voor strategische vernieuwing

Tijdens het ontwerpen van de strategische opties zijn de gesignaleerde trends en ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2) bevestigd en verdiept. De urgentie voor strategische vernieuwing is groter dan aanvankelijk werd gedacht voordat deze toekomstverkenning begon – in 2017. Het besef van de opgave waar we voor staan is gedurende dit gezamenlijke project alleen maar groter geworden.

Een voorbeeld is het uitgebrachte rapport van Deltares getiteld “Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma”, waarin wordt aangegeven dat het er na 2050 om gaat spannen of we kunnen blijven wonen in West-Nederland. In fase 2 hebben we de trends en ontwikkelingen uit fase 1 vertaald naar opgaven en toekomstbeelden voor Rijnland en Dunea. We hebben een negental strategische opties geformuleerd, die een antwoord geven op meerdere van die opgaven. Een aantal trends en ontwikkelingen komt in alle strategische opties terug:

– klimaatverandering (o.a. zeespiegelstijging, heviger neerslag, droogte en zoetwatertekort);
– bodemdaling;
– verstedelijking;
– energietransitie;
– digitale transformatie;
– schaarste aan grondstoffen en circulaire economie en
politiek (wan-)(ver-)trouwen en behoefte aan participatie (veranderende rol overheid).

Bron: WATERBEDRIJVEN VAN DE TOEKOMST Toekomstverkenning, strategische opties en handelingsperspectieven (het hele rapport vind je hier)