Naar een circulaire waterketen

De watersector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire  economie. Door het watersysteem meer circulair in te richten en water,  energie en grondstoffen terug te winnen. Dat vergt samenwerking in  de keten, inzicht in de bijdrage van verschillende maatregelen aan  kringloopsluiting en ondersteunende regelgeving. 

Tijdens het Open Huis van de Zoetwateralliantie op 21 september 2020 stond het onderwerp Circulariteit centraal en werden initiatieven, scenario’s en beleid  met elkaar besproken. 

Goede initiatieven maar ook fragmentatie

Gemeenten zijn actief met het afkoppelen van regenwater van de riolering. Een volgende stap kan zijn  om het huishoudelijke water te scheiden in een grijs- en zwartwaterstroom. Het grijswater kan gebruikt  worden voor bijvoorbeeld irrigatie van groenvoorzieningen in de directe omgeving. Dit relatief schone  water belast dan niet onnodig de RWZI. Hiermee heeft scheiden aan de bron effect in de keten  verderop. Dat vraagt om goede afstemming. Wie heeft hierbij de regie, en op welk schaalniveau moet  dit opgepakt worden? Dat zou op niveau van de zuiveringskring kunnen zijn, maar in elk geval vraagt  het om samenwerking tussen betrokken organisaties. Grensontkennend denken. Dat past goed bij de  doelstelling van de Zoetwateralliantie.  

Scenario’s voor het verder sluiten van het watersysteem

In het Europese project NextGen is het sluiten van de watercyclus in de  Westland-regio één van de casussen. De betrokkenheid van stakeholders is hierbij van belang. De  Zoetwateralliantie (als een Community of Practice) is een aantal scenario’s voorgelegd voor het verder  sluiten van het watersysteem in de Westland-regio. In het stedelijk gebied zien we goede  mogelijkheden voor regenwater benutting, grijswater hergebruik, waterbesparing bij huishoudens, en  groene daken. Maar let wel op neveneffecten, zoals verandering in de piekvraag. En gebruik de  ondergrond als spaarsysteem voor regenwaterbassins. Zet ook andere prikkels in om deze  maatregelen te stimuleren, bijvoorbeeld gerelateerd aan hitte stress. Vergeet ook de governance niet  voor de haalbaarheid van deze technisch scenario’s. Interessante scenario’s voor de glastuinbouw zijn  ondergrondse opslag en gebruik van regenwater, en hergebruik van RWZI effluent. We zien al goede  voorbeelden van regenwater opslag (ASR), maar het hergebruik is in de praktijk lastig. KWR gaat een  aantal van deze scenario’s modelleren om inzicht te krijgen in de bijdrage aan kringloopsluiting. 

Stimulans en hobbels in beleid en regelgeving

Vanuit het beleid is er steeds meer aandacht voor het stimuleren van water in de circulaire economie,  ook bij de Provincie Zuid Holland. Zo is hergebruik van effluent onderdeel van de duurzame  zoetwaterstrategie. De nieuwe Europese verordening minimumeisen hergebruik van water stelt de  kaders vast. Daar staat tegenover dat de huidige wet & regelgeving veelal beperkend werkt. Teruggewonnen grondstoffen uit afvalwater worden in de Wet Milieubeheer aangemerkt als  afvalstoffen. Als je het als product op de markt wil brengen dan moet je een einde afvalstatus  verkrijgen; voor struviet is dat nu gelukt. Ook afvalwater is aangemerkt als een afvalstof. Met het label  afvalstof worden de toepassingsmogelijkheden van dit soort teruggewonnen grondstoffen enorm  beperkt en de transitie naar circulariteit sterk gefrustreerd. Dat zou betekenen dat hergebruik van  effluent voorgelegd moet worden aan de Omgevingsdienst zodat het van afvalstof naar waardevolle  grondstof gaat. Het heeft de voorkeur dat er een landelijke regeling komt vanuit Ministerie  Infrastructuur en Waterstaat. AquaMinerals en de Waterfabriek gaan dit bespreken. Goed initiatief!

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin