Een GroenBlauwe Zuid Westelijke Randstad: utopie of mogelijk toekomstbeeld?

Wat willen we vanuit de zoetwateralliantie vasthouden voor onze  regio uit de toekomstvisie van Wageningen University & Research (WUR)? Wie durft het gesprek met ons daarover aan? 

Voorliggende One Pager is opgesteld in het kader van het Open Huis van de Zoetwateralliantie.  Tijdens dit Open Huis heeft Michaël van Buuren (WUR) het verhaal over Een Natuurlijkere Toekomst  voor Nederland in 2120 gepresenteerd. De uitkomsten van dit Open Huis zijn onderstaand beknopt  beschreven. 

Een positieve blik op een mogelijke toekomst

Het toekomstbeeld dat WUR schetst voor Nederland in 2120 bestaat uit autonome ontwikkelingen  (Wat komt er allemaal op ons af? Waar moeten we mee dealen?) en een wensbeeld (Welke toekomst  willen we? Wat kunnen we beïnvloeden?). De positieve insteek én het presenteren van een  wensbeeld in plaats van verschillende (meestal donkere) scenario’s spreekt ons aan! Ook in ons werk  gaan we dit toepassen. 

Water als ordenend principe

De keuzes voor het toekomstbeeld van 2120 zijn gebaseerd op een vijftal principes (zie onderstaande opsomming) en zijn gemaakt vanuit de wens om een transitie  naar een duurzamere wereld te maken. Daar komen we,  vanuit het perspectief van WUR, alleen als we uitgaan van  het natuurlijk systeem van Nederland en kiezen voor groen  én blauw als ordenend principe. Dat spreekt ook ons aan! Wij zien de toekomst als een samenhangend beeld van  groen én blauw waar we als mensen adaptief op inspelen.  In plaats van te geloven in de maakbaarheid van de wereld  om ons heen. We komen meer in symbiose met het natuurlijk systeem dat aan onze basis ligt en waarin we vervolgens iedere druppel water zo optimaal  mogelijk inzetten. Water vormt het ordenend principe.

De vijf principes

  1. Natuurlijk systeem aan de basis
  2. Optimaal benutten van water
  3. Natuur-inclusieve samenleving
  4. Circulaire economie 
  5. Meebewegende (adaptieve) ruimtelijke inrichting

Water als verbindend element

Maar water is meer. Water is hét verbindend element in transities op het vlak van energie, voedsel,  circulaire economie, enzovoorts. En tegelijkertijd staat water aan de basis van de Sustainable  Development Goals.  

Om tot een samenhangend beeld van de toekomst te komen buigen we de uitdagingen van de  toekomst om naar kansen én gaan we er niet meer van uit dat het onverwachtse niet zal optreden. We  denken in extremen. Politieke belangen vormen niet de kern van discussies maar de inhoud staat  centraal. 

Knokken voor een GroenBlauwe Randstad

We roepen op om samen te ‘knokken’ om te kijken of een positief groen én blauw toekomstbeeld, met  die wens-component, realiseerbaar is voor de Zuid Westelijke Randstad. Dat lukt alleen als we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid pakken én door ondanks verschillende (politieke) belangen  toch het gesprek aan te gaan over moeilijke thema’s zoals de toekomst van veenweidegebieden of de  toekomst van landbouw en natuur in een volle en drukke Randstad. We roepen (nog) niet op tot het  maken van keuzes, maar wel tot het voeren van een gesprek hierover om uiteindelijk ook de keuzes te  durven maken. Een gesprek over een toekomstbeeld van onze GroenBlauwe Randstad.

Delen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin